РЕКЛАМАЦИИ

Ако получената от вас стока е повредена или има дефект, можете да направите рекламация, като се свържете с нас

Клиентът има право да иска отстраняване на недостатъци от или за сметка на Mehita.eu.

Недостатъците се констатират при получаване на стоката чрез отбелязване в ППП или в рамките на гаранционния срок.

За предявената рекламация се съставя протокол за рекламация, който се вписва в регистър на предявените рекламации.

Mehita.eu не приема изпратени с куриер повредени стоки с неплатена доставка.

Всички разходи за транспорт на повредена стока са за сметка на Клиента. При установяване на фабричен дефект, Mehita.eu възстановява доказаните разходи за транспорт по банков път.

Mehita.eu не отговаря за недостатъци на стоката, които са били известни на Клиента при продажбата. При продажбата на мостри и стоки с недостатъци, недостатъците на стоката се описват.

В случай, че Клиентът установи фабрични дефекти след приемането на стоката, които не е могъл да констатира при обикновения и оглед, той има право да иска ремонтирането или замяната и, ако ползването и в този вид е невъзможно.

Mehita.eu изпълнява рекламацията, ако Клиентът е действал добросъвестно и е изпълнил точно предписанията на производителя. Клиентът следва да прояви добросъвестност при доказване причините за недостатъците/повредите в стоката, вкл. по желание може да запази опаковката в оригиналния и вид

Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и могат да бъдат предявявани в рамките на работното време на място във всеки магазин на Mehita.eu.

Когато стоката не се използва за професионална/търговска дейност и когато за нея няма гаранционна карта, гаранцията се поема от Mehita.eu на територията на Р. България в законовия срок от 24 (двадесет и четири) месеца и тече от приемането на стоката от Клиента.

Mehita.eu се задължава да отстрани недостатъците в рамките на един месец от предявяване на рекламацията.

Потребителят има право да избира между ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избиранията метод налага неразумни разходи за Mehita.eu, като се вземат предвид стойността на стоката, значимостта на несъответствието и др.

Отстраняване на рекламация е безплатно за потребителя, без разходи за труд, материали, експедиране и значителни неудобства за него. Потребителят не може да претендира за връщане на заплатената сума или намаляване на цената, ако стоката е заменена с нова или е поправена в рамките на един месец.

Срокът на гаранция за купувачите, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, е 12 (дванадесет) месеца, освен ако не бъде уговорено друго.

Mehita.eu не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение. Умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Клиента или други лица /вандализъм/; повреди, предизвикани от природни бедствия, аварии на инсталации и/или пожар и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

При рекламация Клиентът задължително представя документи, удостоверяващи покупката – касова бележка, фактура, протокол или други документи (гаранционна карта и др.)

Mehita.eu не носи отговорност за пропуснати ползи по време на отстраняване на рекламации, извършени в едномесечния срок.

Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, разходите по връщането на рекламирания продукт и доставката на нов са за сметка на фирмата.

ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ – ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ И ЗАКУПЕНА СТОКА

  1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:

• Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;

• Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта и да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП.

  1. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.

  1. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Стоката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок.

Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

  1. Потребителят може да използва, но не е длъжен, следния формуляр за упражняване правото си по чл. 50 от ЗЗП за отказа от договора.
  2. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
  3. Стоката трябва да бъде върната на адрес (Магазините на MEHITA)
  4. Разходите по връщането на стоката е за сметка на потребителя!

Клиента има право да върне всеки един продукт, който е в търговски вид и е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и съпътстващите документи до 14-дневен срок от датата на получаването им, като куриера е за сметка на клиента.

При установяване цялостта на върнатия продукт сумата се превежда на клиента по банковата сметката от която е платил.

Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката. Гаранция се изпълнява единствено ако са спазени условията, описани във гаранционната карта.

Меню